Hae tästä blogista

keskiviikko 24. huhtikuuta 2019

1+1 mentoritoiminta vähentää tehokkaasti nuorten yksinäisyyttä

Lahden Diakonialaitos on toteuttanut Lahden alueella vuodesta 2016 1+1 mentoritoimintaa STEA:n rahoittamana. 1+1 mentoritoiminnan ideana on löytää vaikeassa elämäntilanteessa oleville nuorille aikuisia, vapaaehtoisia mentoreita ystäväksi ja tukijaksi. Vuosittain toiminnassa on mukana kuutisenkymmentä nuorta ja mentoria. Toimintaa koordinoivat kaksi Särö-vapaaehtoistoiminnan työntekijää.
1+1 mentoritoiminta tarjoaa tukea 13–29-vuotiaille lahtelaisille nuorille vapaaehtoistoiminnan keinoin.

Tänä keväänä Lahden ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Maria Kolari ja Jennika Nora kartoittivat opinnäytteessään 1+1 mentoritoimintaa ja sen merkitystä niin nuorten kuin mentoreiden arkeen ja elämään. Opinnäytteen myötä saatiin tietoa 1+1 mentoritoiminnasta mukana olevien näkökulmasta sekä eväitä toiminnan kehittämiseen.
Särö-vapaaehtoistoiminnan upeat ja nopeat työntekijät koordinoivat 1+1 mentoritoimintaa.

Opinnäytteessä mentorit kertoivat monipuolisesti syitä sille, miksi juuri he ovat lähteneet mukaan tukemaan nuoria: 
"Mä aattelin et vois tehä jotain sillee niiku tai ku mä olin sen ikänen tai nuo-rempi ni mulkaa ei ollu kavereita sit mua oltii kiusattu koulussa."

"...mä kaipasin jotain sellasta aktiviteettia ja sit mä halusin auttaa ja olla jonkun ehkä mahdollisesti avuksi jollekki, kumminki ku mulla oli tietoa ja tuntemusta alalta."
Omat vaikeat elämänkokemukset ja/tai halu auttaa muita olivat muun muassa mentoreiden motiiveita lähteä toimimaan vapaaehtoisena.

Mitä nuoret sitten kokivat saavansa mentoritoiminnasta? Nuoret kertoivat toiminnassa mukana olemisen vähentäneen yksinäisyyttä ja antaneen tarkoituksen nousta sängystä ylös:
"Sit koki vähemmän yksinäisyyttä,ku ties et oli aina sit joku siel."

"Et ois jotain tekemistä, et saa niiku herättyy aamulla, et hei et jää sinne vii-denneks päiväks vaan nukkuumaan."


Kolarin ja Noran opinnäytetyön tulosten perusteella 1+1 mentoritoiminnalla on merkittävä vaikutus nuorten kokemaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Erityisesti toiminnalla on vaikutusta yksinäisyyden kokemukseen ja toiminnassa mukana olo lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Diakonialaitoksen omassa kartoituksessa tehtiin sama havainto: 97 % mentoritoiminnassa mukana olevista nuorista kertoi yksinäisyytensä vähentyneen.

Erityisen merkillepantavaa on, että nuroten omat myönteiset kokemukset mentoritoiminnasta kannustavat nuoria aloittamaan myös itse vapaaehtoistoiminnan tulevaisuudessa: kaikki opinnäytetyössä haastatellut nuoret aikovat myös itse ryhtyä tulevaisuudessa vapaaehtoistoimijoiksi. Samaan aikaan mentorit kertoivat, että mentorina toimiminen oli selkeyttänyt mentoreiden omia elämäntavoitteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Yhteenvetona voikin todeta, että vapaaehtoisena toisen ihmisen tukijana ja rinnallakulkijana saa myös itse apua omaan elämäänsä. 

Lähde:

Kolari, M. & Nora J. 2019. ”SIT KOKI VÄHEMMÄN YKSINÄISYYTTÄ, KU TIES ET OLI AINAJOKU SIEL.”1+1 mentoritoiminnan merkitysnuorten kuin mentoreiden arkeen ja elämään. Lahden Ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/166504/Maria_Kolari.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Suorat lainaukset ovat lainauksia opinnäytetyöstä.